Mötesplats

Topic
Icon data statistics
Statistik
Icon mesurement
Måttenheter
Icon numbers operations
Taluppfattning och tals användning
Age category
6 - 9 år

Eleverna studerar sociala situationer på lekplastsen. Kan en lösning till sociala problem vara att leka mer tillsammans? Eleverna kommer designa och bygga en egen mötesplats på skolgården.

 

Problem att lösa

 • Vad finns det för sociala problem på rasterna?
 • Hur kan vi förhindra dessa problem?
 • Kan det vara en lösning att leka mer tillsammans?
 • Eleverna lär sig identifiera problem och föreslå förändringar.

Verklighetsförankring

Ibland kan social problem uppstå under raster. Till exempel kan vissa elever bli mobbade eller utfrysta. Vissa barn kan ha svårt att passa in och skafaf vänner. Denna lektionsplan försöker komma till bukt med dessa problem genom lekar på skolgården.

Färdigheter

 • Eleven över på att göra matematiska observationer och forma tabeller av dessa.
 • Eleven övar på att göra histogram.
 • Eleven övar sina sociala färdigheter samarbetsförmåga.
 • Eleven lär sig att planera ett projekt.
 • Eleven lär sig att identifiera problem och finna lösningar.
 • Eleven lär sig att skriva ett formellt brev.
 • Eleven lär sig grundläggande byggnadsteknik (mäta, såga, sandpappra, måla)

Kunskap

 • Eleven lär sig om sociala problem som kan uppstå i relationer mellan barn.
 • Eleven förstår metoder för att lösa sociala problem.
 • Eleven lär sig grunderna i att göra histogram.

Lärarens introduktion till ämnet

Diskussion om sociala problem som alla barn möter under raster.

Definiera olika typer av sociala problem tillsammans med eleverna. Det är även viktigt att tala om positivt bemötande som eleverna stöter på under rasterna.

Skugga skolgården

Eleverna formar grupper om tre. Varje grupp kommer ha en rast på sig att observera och skriva ner sociala problem som uppstår på skolgården. Även positivt beteende bör observeras.

Göra ett histogram

Varje grupp får en miniräknare för att räkna ut hur många gånger en specifik företeelse har ägt rum. De ritar en bild, bygger med Lego eller använder Post-Its för att göra histogram. Klassen kombinerar alla staplar för att göra ett stort histogram. Även rubriker och beskrivningar bör göras. Se exempeldiagrammet.

Analysera histogrammet

När histogrammet är färdigt analyseras det i klass.

Finna lösningar

Diskussion om varför dessa problem uppstår. Eleverna kan finna egna lösningar på hur man ska hantera problemet.

Läraren introducerar mötespunkten på skolgården som en av lösningarna. Mötesplatsen är en plats där eleverna kan finna nya vänner medan de leker lekar.

 

Bygga mötesplatsen

Grupper börjar fundera på ett namn till mötesplatsen. Efter en stunds tänkande röstar klassen om ett namn.

Grupperna får nya uppgifter

 • Tre eller fyra grupper börjar designa och bygga spel för mötesplatsen (se arbetsblad 2). Lekarna kan t.ex vara den finska leken Mölkky (se instruktioner till hur man bygger Mölkky), domino eller Yahtzee.
 • En grupp börjar designa och bygga mötesplatsen.
 • En grupp börjar fundera på reglerna kring mötesplatsen.
 • En grupp börjar dokumentera med iPads eller mobiltelefoner.
 • En grupp designar en marknadsföringskampanj för mötesplatsen (detta inkluderar även att be om tillstånd från huvudläraren, rektorn, etc.)

 

Grupperna utformar sina planer utifrån mallar för barn och börjar sedan arbeta.

Denna del kan även göras med rotation av grupperna för olika uppgifter, t.ex var tjugonde minut. På det sättet får alla elever vara delaktiga i varje del av processen. När en grupp önskar att byta uppgift kan de fortsätta utveckla idéer som andra grupper påbörjat.

 

Det stora öppnandet

Mötesplatsen introduceras för hela skolan och rektorn säger några ord. Reglerna för mötesplatsen introduceras.

Observation

Efter ett par veckor kan eleverna utvärdera mötesplatsen och ge förslag på förbättringar. Det finns också en möjlighet v att mäta antalet använder och göra histogram för resultaten etc.

Material

 • Post-It, papper eller Lego för histogrammen.
 • Nödvändigt material för att bygga beroende på vad för lekar/spel eleverna vill bygga.

Af te drukken

Werkbundel Samen spelen
(activiteit is ook uitvoerbaar zonder werkbundel, bijvoorbeeld met kinderen die nog niet of nauwelijks kunnen lezen)

Gruppindelning

 • Grupperna består av tre till fyra elever.

Användbara frågeställningar

1.

 • Har du någon gång varit ensam på skolgården?
 • Har du sett någon som varit ensam eller som blivit mobbad?
 • Finns det några sociala problem på lekplatsen?
 • Vad är skillnaden mellan att leka och mobba?

4.

 • Vilka problem förekom mest och minst?
 • Hur många gånger skedde varje företeelse?
 • Hur stor skillnad är det på ett problem och ett annat?

5.

 • Varför tror du dessa problem förekomemr?
 • Har du varit i någon liknande situation? Hur kändes det?
 • Vad kan vi göra för att göra saker bättre för alla?

6.

 • Coachning och användbara frågor finns i arbetsbladet 2A-2E.

Anpassning

 • Barnen som snabbt blir färdiga med sin uppgift kan börja designa deras eget spel.

Bedömning

Lärarens bedömning:

Bedömningen sker på ett formativt vis med särskild hänsyn till:

 • Grupparbete
 • Problemlösning
 • Planering
 • Arbete i linje med planeringen

 

 

Elevbedömning:

Bedömning sker efter varje lektion och på ett formativt sätt: Assessment takes place after every lesson in formative way

 • Använde du matematik? När? Hur?
 • Hur bedömer du gruppens arbetsinsats?
 • Hur bidrog du till att din grupp fungerade?

 

Tips & tricks

 

 • Andra lekar/spel som eleverna kan göra är bowling, diabolo (från flaskor) eller enkla spel där man ritar på marken med kalk.
 • Här kommer exempel på utmärkta videos att utgå från:

https://www.youtube.com/watch?v=IFVbvk10TGU

https://www.youtube.com/watch?v=6mdEESYAuf0